Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych we firmie Dzieciaki Na Dechy
Zasady dotyczące ochrony danych osobowy regulują przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także
krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Dzieciaki Na Dechy  z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie
36/69 61-151 Poznań
Kontakt z Administratorem
Z administratorem ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod
adresem e-mail biuro @ dzieciakinadechy.pl
telefonicznie pod nr 501518505 lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:
Dzieciaki Na Dechy Regina Jasiniak, os. Powstań Narodowych 28/10 61-214 Poznań
Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa w formularzach zgłoszeniowych, umowach o
świadczenie usług, poprzez zapisanie się do naszego Newslettera, przysłanie wiadomości
e-mailem lub telefon.
Rodzaj przetwarzanych danych
Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie
przed zawarciem umowy takie jak:
imiona i nazwiska oraz daty urodzenia, płeć, adresy zamieszkania, numery telefonów,
adresy e-mail, jeśli jest to wymagane dane
z dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu
lub oferty). Oprócz danych wymienionych
powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer
dokumentu, organ wydający dokument, data
wydania oraz ważności dokumentu.
Komu udostępniane są dane osobowe?
Dane osobowe w stopniu minimalnym, niezbędnym do realizacji umowy mogą być
przekazywane naszym kontrahentom i partnerom biorącym udział w realizacji zawartej
przez Państwo Umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej, w tym:
– instruktorom, kierownikom danej imprezy turystycznej, hotelom, podmiotom
sprzedającym skipassy, towarzystwom ubezpieczeniowym,
pilotom, rezydentom,
– poczcie i firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,
– firmom, które zapewniają usługi płatnicze, księgowe, usługi mailingu, wykonują usługi
konsultingowe lub audytowe.
– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dodatkowo, dane w stopniu minimalnym mogą być udostępnione innym uczestnikom
wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy/dokumentu imprezy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy lub
zawarciem umowy lub poprzez
zapisanie do newslettera będą przetwarzane w celach:
a) zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług
turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
b) wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i
przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art.
6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
c) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
d) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1
lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia
przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust.
1 lit a RODO) – „zgoda”.
e) obsługi Państwa próśb, kierowanych do nas (np. przez formularz kontaktowy);
kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
f) prowadzenia analiz statystycznych;
g) przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie możliwości
rozliczeń (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Okres przetwarzania danych
Czas przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego
do realizacji wymienionych powyżej celów i od podstawy prawnej i będzie to odpowiednio
czas:
a) trwania umowy,
b) wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam
przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
c) po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
d) do momentu wycofania zgody.
Mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
b) sprostowania danych,
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
( W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji,
złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług
w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy),
f) przeniesienia Państwa danych osobowych,
g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki
prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.
h) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie
udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
Firma Dzieciaki Na Dechy nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.